• Vážení uchazeči, vážení rodiče,

    informujeme Vás o termínech konání testů jednotných přijímacích zkoušek – čtyřleté studium v pondělí 8. června 2020, osmileté studium v úterý 9. června 2020.

    • V letošním školním roce jednotnou přijímací zkoušku koná každý uchazeč o studium pouze jednou, a to ve škole, kterou má uvedenou na přihlášce na prvním místě, popřípadě ve škole, kde konal talentové zkoušky (např. sportovní gymnázium). Výsledek této zkoušky je platný pro obě školy, které si žák zvolil a uvedl do přihlášky.

    • Testy na naší škole budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první v pořadí, nebo jim naše škola byla určena CERMATem. Těmto uchazečům budou nejpozději v pondělí 25. května 2020 odeslány e-mailem informace o přidělení evidenčního čísla, kritéria přijímacího řízení a také kompletní informace s termínem a časovým harmonogramem. Pokud se pro vážné důvody uchazeč k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, musí zákonný zástupce do 3 dnů řediteli školy jeho neúčast písemně omluvit. Jednotnou přijímací zkoušku potom bude uchazeč konat v náhradním termínu.

    • Přijímací řízení bude vyhodnoceno do 8 kalendářních dnů po konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů bude v anonymizované podobě zveřejněn na webových stránkách školy (výsledková listina) a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

    • Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce přijatého uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů o studium. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí ke studiu pozbývá platnosti a uchazeč nemůže od 1. 9. 2020 nastoupit ke studiu na naší škole.

    • Po skončení odevzdávání zápisových lístků budou volná místa (bez odvolání) nabídnuta nepřijatým uchazečům podle výsledkové listiny.

    • Uchazečům o studium, kteří si zapsali naší školu jako druhou, zašleme e-mail pouze s přiděleným evidenčním číslem, pod kterým se najdou ve výsledkové listině a kritéria přijímacího řízení.
      

    V případě, že výše uvedený e-mail neobdržíte nebo máte k přijímacímu řízení dotaz, kontaktujte, prosím, neprodleně zástupce ředitele Mgr. Pokorného nebo sekretariát školy (517 383 119).

    Bučovice 19. 5. 2020 RNDr. Jaroslav Honza, CSc. ředitel školy

     

    NUTNÉ MATERIÁLY PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

    Vážení rodiče,

    do poslední chvíle jsme čekali na zmírnění opatření v souvislosti s Covid-19. Ke zmírnění ochranných opatření.pdf ve školství však dosud nedošlo. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby uchazeč o studium před konáním přijímací zkoušky předložil zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení.pdf O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Bez tohoto prohlášení nemůže být uchazeč o studium do budovy ke konání zkoušky vpuštěn.

    Žádáme Vás proto o vytištění a vyplnění formuláře prohlášení v příloze. Pokud nemáte možnost tisku, dostavte se, prosím, v den konání přijímacích zkoušek do naší školy spolu s Vaším dítětem, kde bude možné vyplnit prohlášení přímo na místě ještě před vstupem do budovy.

    V případě, že máte ve společné domácnosti osobu, která patří do rizikové skupiny 2 až 8 poslaného prohlášení, napište tuto skutečnost do tohoto formuláře. V tomto případě podle metodiky MŠMT má uchazeč o studium z rizikových skupin právo přijít do zkušební místnosti přednostně. Dostaví-li se už v 8:00, bude usazen na místo co nejdále od dveří a opouštět místnost bude mezi posledními. Tím se omezí interakce s ostatními uchazeči o studium.

    V předchozích dnech Vám měla být doručena e-mailem pozvánka k přijímacím zkouškám. Tento materiál (slouží mj. k identifikaci uchazeče) musí uchazeč o studium přinést se zmíněným četným prohlášením do školy v den konání přijímací zkoušky.

    Pokud k Vám do dnešního dne pozvánka nedorazila, prosíme Vás, abyste nás neprodleně telefonicky kontaktovali na čísle 517 383 119.

    V letošním roce podle platných právních norem není možno podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatý uchazeč však může prostřednictvím zákonného zástupce podat žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

    Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí.docx

     

    Přehled nejdůležitějších termínů

    • 8. 6. 2020 JPZ 4L  Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté studium
     Matematika od 8.30
     Český jazyk od 10.55 (Uzpůsobení 25 % od 11.20)

    • 9. 6. 2020 JPZ 8L  Jednotné přijímací zkoušky pro osmileté studium
     Matematika od 8.30

     Český jazyk od 10.55 (Uzpůsobení 100 % od 12.10)

    • 23. 6. 2020 4L i 8L Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
     Matematika od 8.30
     Český jazyk od 10.55

    Kritéria přijímacího řízení 2020.pdf