• Vážení uchazeči, vážení rodiče,

    informujeme Vás o termínech konání testů jednotných přijímacích zkoušek – čtyřleté studium v pondělí 8. června 2020, osmileté studium v úterý 9. června 2020.

    • V letošním školním roce jednotnou přijímací zkoušku koná každý uchazeč o studium pouze jednou, a to ve škole, kterou má uvedenou na přihlášce na prvním místě, popřípadě ve škole, kde konal talentové zkoušky (např. sportovní gymnázium). Výsledek této zkoušky je platný pro obě školy, které si žák zvolil a uvedl do přihlášky.

    • Testy na naší škole budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první v pořadí, nebo jim naše škola byla určena CERMATem. Těmto uchazečům budou nejpozději v pondělí 25. května 2020 odeslány e-mailem informace o přidělení evidenčního čísla, kritéria přijímacího řízení a také kompletní informace s termínem a časovým harmonogramem. Pokud se pro vážné důvody uchazeč k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, musí zákonný zástupce do 3 dnů řediteli školy jeho neúčast písemně omluvit. Jednotnou přijímací zkoušku potom bude uchazeč konat v náhradním termínu.

    • Přijímací řízení bude vyhodnoceno do 8 kalendářních dnů po konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů bude v anonymizované podobě zveřejněn na webových stránkách školy (výsledková listina) a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

    • Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce přijatého uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů o studium. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí ke studiu pozbývá platnosti a uchazeč nemůže od 1. 9. 2020 nastoupit ke studiu na naší škole.

    • Po skončení odevzdávání zápisových lístků budou volná místa (bez odvolání) nabídnuta nepřijatým uchazečům podle výsledkové listiny.

    • Uchazečům o studium, kteří si zapsali naší školu jako druhou, zašleme e-mail pouze s přiděleným evidenčním číslem, pod kterým se najdou ve výsledkové listině a kritéria přijímacího řízení.
      

    V případě, že výše uvedený e-mail neobdržíte nebo máte k přijímacímu řízení dotaz, kontaktujte, prosím, neprodleně zástupce ředitele Mgr. Pokorného nebo sekretariát školy (517 383 119).

    Bučovice 19. 5. 2020 RNDr. Jaroslav Honza, CSc. ředitel školy

     

    Přehled nejdůležitějších termínů

    • 8. 6. 2020 JPZ 4L  Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté studium
     Matematika od 8.30
     Český jazyk od 10.55 (Uzpůsobení 25 % od 11.20)

    • 9. 6. 2020 JPZ 8L  Jednotné přijímací zkoušky pro osmileté studium
     Matematika od 8.30

     Český jazyk od 10.55 (Uzpůsobení 100 % od 12.10)

    • 23. 6. 2020 4L i 8L Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
     Matematika od 8.30
     Český jazyk od 10.55

    Kritéria přijímacího řízení 2020.pdf