• ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE
   školní rok 2018/2019
   telefon: 517 384 262, 731 576 736


   Vedoucí pracoviště a výchovný poradce pro OA: Mgr. Eva Kežlínková
   ● koordinace poradenských služeb ve škole
   ● organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
   ● organizace péče o mimořádně nadané žáky
   ● organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
   ● pomoc při výběru vysoké školy a volbě povolání
   ● řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
   ● pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
   ● konzultační hodiny:

   úterý 9:45 – 10:00, dveře číslo 316
   středa 14:00 – 14:30

   ● kontakt: ekezlinkova@gymbuc.cz


   Výchovný poradce pro G: RNDr. Ivana Gálová
   ● pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
   ● organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
   ● organizace péče o mimořádně nadané žáky
   ● organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
   ● pomoc při výběru vysoké školy a volbě povolání
   ● řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
   ● konzultační hodiny:

   úterý 13:30 - 14:00, dveře číslo 32
   středa 9:45 – 10:00

   ● kontakt: galoiv@gymbuc.cz


   Školní metodik prevence: PaedDr. Zdenka Lokajová
   ● prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy
   šikanování mezi žáky, rasismu apod.
   ● individuální pomoc žákům při řešení problémů
   ● řešení problémů spojených se školní docházkou
   ● řešení problémů spojených se školním neprospěchem
   ● pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti dětské psychologie
   ● konzultační hodiny:

   čtvrtek 9:45 – 10:00, popřípadě dle domluvy, dveře číslo 4/A

   ● kontakt: lokajova@gymbuc.cz
    

   Školní psycholog: Mgr. Martina Stránská
   ● diagnostika a pomoc při řešení výukových a výchovných problémů žáků
   ● prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
   ● depistáž a diagnostika žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a následná péče o ně
   ● diagnostika sociálního klimatu ve třídách a práce s třídním kolektivem
   ● techniky a hygiena učení, preventivní práce ve třídě, programy pro třídy apod.
   ● individuální práce s žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
   ● krizová intervence a pomoc při řešení náročných životních situací pro žáky, pedagogy a rodiče
   ● kariérové poradenství
   ● konzultační hodiny:

   pro žáky - denně dle potřeby, dveře číslo 316/a
   pro rodiče - čtvrtek 15:00 - 17:00, případně dle domluvy

   ● kontakt: stramar@gymbuc.cz
    

   Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem. Jsme připraveni
   pomoci vám i vašim dětem, budete-li potřebovat.