• Informace k aktuálnímu průběhu školního roku 2019/2020 pro žáky nematuritních tříd

     • 1) Přehled nejdůležitějších termínů

      15. 6. 2020 – 19. 6. 2020

      • Ústní maturitní zkoušky

      23. 6. 2020

      • Ukončení klasifikace žáků nematuritních ročníků za II. pololetí šk. r. 2019/2020, zápis klasifikace do programu EduPage

      23. 6. 2020

      • Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium
       • matematika od 8.30
       • český jazyk od 10.55

      24. 6. 2020

      • Pedagogická rada, uzavření klasifikace žáků nematuritních ročníků oborů Gymnázium a OA

      30. 6. 2020

      • Ukončení klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020 žákům nematuritních tříd a vydání vysvědčení 

      2) Docházka žáků nematuritních ročníků do školy v průběhu měsíce června 2020

      • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 1. 6. 2020 pokračuje zrušení prezenční výuky a stále se zakazuje přítomnost žáků ve škole až na uvedené výjimky (dobrovolné konzultace, třídnické hodiny apod.). Výuka je nadále realizována s využitím distanční formy vzdělávání.
      • V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství 14. dubna 2020, vláda dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila: „možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Účast žáků je dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz“ (více na https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi).
      • Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace umožní žákům všech tříd při respektování ochranných opatření možnost setkání v rámci třídních hodin, nezbytné konzultace a zkoušky, zkoušky vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu a komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy. O konání třídnických hodin budou žáci v předstihu informování svými třídními učiteli. Nezbytné konzultace a související zkoušky budou realizovány na základě individuální domluvy mezi žákem a učitelem daného předmětu tak, aby v úterý 23. 6. 2020 mohla být, s odůvodněnými výjimkami, ukončena klasifikace všech žáků školy za II. pololetí školního roku 2019/2020.

      3) Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

      Níže uvedené pokyny a principy vycházejí z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020.

      Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že výuka v tomto pololetí probíhala za zcela mimořádných podmínek a nelze proto hodnotit podle standardních měřítek.

       

      • Základní principy hodnocení žáků:
      • spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku,
      • problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.

       

      • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
      • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době od 1. února do 10. března 2020, kdy probíhala prezenční výuka,
      • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
      • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,
      • za období vzdělávání na dálku (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) lze v závěrečném hodnocení žáka také zohlednit například – snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),
      • klasifikace získaná v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka stupněm nedostatečný,
      • nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 do konce druhého pololetí (za období vzdělávání na dálku), není důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“,
      • uvádět na vysvědčení u povinných předmětů „nehodnocen(a)“ je přípustné pouze tehdy, neníli absolutně žádný podklad pro hodnocení,
      • výchovy se hodnotí nejhůře klasifikačním stupněm „dobrý“,
      • do absence za 2. pololetí se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách,
      • žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem.

       

      4) Související právní předpisy a informační zdroje

     • Mezi uměním a karanténou

     • Další úkol z výtvarné výchovy byl inspirován internetovou výzvou Tussen Kunst & Quarantaine, kterou jste v minulých týdnech určitě zaznamenali. V původní výzvě bylo cílem ztvárnit svůj oblíbený obraz pomocí tří věcí, které najdete doma. My jsme si zadání trochu upravili (bylo možné předělat jakoukoli fotku či obrázek, nemuselo jít o klasické umělecké dílo) a počet rekvizit nebyl nijak omezen. Výsledek práce našich šikovných studentů vás jistě pobaví.


      Marta Lučná