• Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
      odborném a jiném vzdělávání. Školní řád zohledňuje také Úmluvu o právech dítěte.

      Školní řád.pdf - poslední platná verze školního řádu 5/2019

      Organizace a realizace distanční výuky.pdf - zahájení školního roku 2020/2021 poznamenalo přerušení prezenční výuky a její náhrada výukou distanční, která na rozdíl od II. pololetí školního roku 2019/2020 je již povinou součástí vzdělávání jak pro žáky, tak učitele. Škola v souvislosti se zahájením distanční výuky stanovila podmínky a způsoby realizace distančního vzdělávání žáků, se kterými byli žáci školy a jejich zákonní zástupci průběžně seznamováni.