• Vzor odvolání.pdf

    Aktuální informace k přijímacímu řízení 2021

    V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

    • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
    • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
    • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro žáky z 5. tříd (víceleté gymnázium) je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021.
      

    MŠMT - Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

    GDPR k přijímacímu řízení.pdf

     

    Testování uchazečů

    Uchazeč se dostaví s časovým předstihem 30 minut před zahájením administrace zkoušky do budovy Gymnázia a obchodní akademie Bučovice - Součkova 500. Ve vestibulu školy ukáže ke kontrole "Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení" (formulář MŠMT), který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Bez tohoto potvrzení nemůže být uchazeč připuštěn ke zkoušce. Požadovaný test uchazečům o vzdělávání, kteří jsou doposud žáky základní školy, provede ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Zájemci o vzdělávání ve čtyřletých oborech (gymnázium, obchodní akademie) mohou být s ohledem na sedmidenní platnost otestováni nejdříve 27. dubna, zájemci o studium osmiletého gymnázia 29. dubna. 

    Potvrzení MŠMT SARS-CoV-2.pdf

     

    Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta nebo tlumočníka. Dále nesmí do školy vstupovat nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

     

    Nahlížení do spisu

    Zákonný zástupce uchazeče a zletilý uchazeč má možnost před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nahlédnout do spisu. Termín je stanoven na čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 7.00 do 10.00.

     

    Výsledky přijímacího řízení

    Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy a na webu školy ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 10.30 hod.

    Přijatí uchazeči musí po zveřejnění výsledků potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, do které byl přijat na základě odvolání.

    Nepřijatí uchazeči (zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.
     

    Přijímací řízení 2021 na Gymnázium a obchodní akademii v Bučovicích 

    V přijímacím řízení budou přijímáni žáci do následujících oborů:
     
    1. Gymnázium - osmileté studium, 1 třída - 30 žáků
    2. Gymnázium - čtyřleté studium, 1 třída - 30 žáků
    3. Obchodní akademie, 1 třída - 30 žáků

     

    Kritéria přijímacího řízení 2021 [PDF]

    Tiskopis přihlášky [PDF]