• Distanční výuka žáků SŠ

     • Vážení rodiče,

      dne 1. října jsem obdržel oficiální nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, na základě kterého se s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje (mimo jiné) omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

      Omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, praktických škol jednoletých a dvouletých.  

      Z výše uvedeného vyplývá, že všichni žáci školy, s výjimkou nižšího stupně víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) s účinností od 5. 10. 2020 přestávají docházet do školy a plně přechází na distanční formu výuky, která je od letošního školního roku povinná jak pro žáky, tak učitele. V době distanční výuky, podobně jako v loňském školním roce, žáci nedocházejí do školy, nemají tak možnost školního stravování.

      Distanční výuku plánujeme a organizujeme v souladu s metodickým doporučením vydaným MŠMT. Vycházíme při tom z běžného rozvrhu hodin, podle kterého žáky vzděláváme prezenčně. Přibližně polovina hodin jednotlivých předmětů může být odučena online prostřednictvím aplikace MS Teams. Tyto hodiny jsou v rozvrhu jednotlivých tříd vyznačeny a fixovány tak, tak, aby počet plánovaných "videohovorů" nepřesáhl 3, výjimečně 4 vyučovací hodiny/den. Obecně platí, že v každém předmětu má učitel možnost minimálně 1x týdně komunikovat se svými žáky prostřednictvím MS Teams. Běžná komunikace s žáky i rodiči bude probíhat výhradně v EduPage. Ve výuce řady předmětů je i při prezenční výuce  využíván systém Moodle, tato možnost zůstane při distanční formě výuky zachována.

      Možnost práce v aplikaci MS Teams je pro žáky i učitele novinkou. Věříme, že po překonání počátečních technických obtíží a získání nezbytných zkušeností přispěje k efektivitě nejen distanční, ale i prezenční výuky.

      S přáním hezkého dne a zdraví Jaroslav Honza, ředitel školy.